Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"   Poleć znajomemu    
         english     pobierz     linki     napisz     kontakt     home        

YMCA Europe Festival 2013
International Camp Counselor Program
YMCA World Camp
WRÓĆ DO LISTY PROJEKTÓW 
Czytamy Razem - program wspierania walki z dysleksją
Geneza programu

Od wielu lat Polskie Towarzystwo Dysleksji (http://dysleksja.univ.gda.pl) zajmuje się problematyką syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, znanego pod ogólna nazwą dysleksji rozwojowej. Problemy takie mogą objawiać się u dzieci już na poziomie nauczania przedszkolnego. Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, inicjatorka powstania PTD, wiceprzewodnicząca European Dyslexia Association, podczas wizyty w Oxfordzie przed kilku laty zetknęła się z programem "Volunteer Reading Help" (http://www.vrh.org.uk). Jest to organizacja działająca w Anglii od 1973 roku, zajmująca się niesieniem pomocy dzieciom w nauce czytania. Pomoc tę świadczą wolontariusze, pracując indywidualnie z dziećmi w szkołach. Tak narodził się pomysł uruchomienia takiego programu w Polsce. O ile Polskie Towarzystwo Dysleksji zrzesza najwybitniejszych znawców tematyki dysleksji i praktyków walki z dysleksją, to brakuje mu doświadczeń w organizacji pracy wolontariuszy.

Wiosną 2003 roku, w gdyńskiej siedzibie Polskiej YMCA, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli prof. dr hab. Marta Bogdanowicz oraz dyrektor programowy gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA Radosław Daruk. Celem spotkania było nakreślenie możliwości współpracy między Polskim Towarzystwem Dysleksji, a Polską YMCA (http://www.gdynia.ymca.pl). Efektem rozmów było nakreślenie ram wspólnego działania w zakresie uruchomienia programu niesienia pomocy przez wolontariuszy dzieciom dotkniętym dysleksją. Przyjęto roboczą nazwę programu "Czytamy Razem". PTD zajęło się kwestiami merytorycznymi - opracowaniem metodyki zajęć, zakresem działań wolontariuszy, kwestią szkoleń. Polska YMCA podjęła się organizacji projektu - pozyskania i szkolenia koordynatorów i wolontariuszy, zawierania umów z wolontariuszami oraz szkołami, w których program mógłby funkcjonować oraz nagłośnieniem w mediach. W taki sposób narodziła się nowatorska inicjatywa działania na rzecz dzieci.

Nowatorstwo

Nowatorstwo tego programu polega na tym, że wprowadza on systematyczne zajęcia prowadzone przez wolontariuszy na terenie szkół. Wolontariuszami mogą być wszystkie osoby spełniające minimalne wymagania - przede wszystkim chętne do dzielenia się swoim czasem, lubiące pracę z dziećmi i potrafiące czytać. Ponieważ nie są to zajęcia terapeutyczne, a jedynie wspomagające walkę z dysleksją, nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne wolontariuszy.

Pilotaż

Głównym koordynatorem programu została Beata Ingielewicz, nauczyciel-terapeuta w Szkole Podstawowej Nr 29 w Gdyni, członek gdyńskiego Oddziału PTD. YMCA pozyskała wolontariuszy do udziału w programie "Czytamy razem". Okazały się nimi osoby młode, przeważnie nauczyciele i studenci, ale także starsze panie, chętne nieść pomoc dzieciom.

Program pilotażowy objął w roku szkolnym 2003/2004 trzy szkoły: Samorządową Szkołę Podstawową Nr 29, Samorządową Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34 oraz Samorządową Szkołę Podstawową Nr 39 w Gdyni. Zajęcia odbywały się w okresie od października 2003 r. do czerwca 2004 roku. Odbywały się one dwa razy w tygodniu po 30 min., indywidualnie i zawsze z tym samym dzieckiem. Miejscem spotkań była szkoła dziecka, pomieszczenie uzgadniano z koordynatorem szkolnym. W programie wzięli uczniowie z klas III - VI. Warunkiem uczestnictwa w programie była zgoda rodziców.

Cele projektu obejmowały:
- wdrożenie i sprawdzenie modelu walki z dysleksją rozwojową przez systematyczne i interaktywne czytanie z dzieckiem dotkniętym problemem dysleksji; Przygotowano opis projektu z założeniami i szczegółowymi instrukcjami;
- edukacja społeczności lokalnej (rodziców) z zakresu profilaktyki, wczesnego rozpoznawania objawów dysleksji oraz jak najwcześniej podjętej pracy nad tym problemem;
- przekonanie dzieci oraz rodziców, a także nauczycieli i pedagogów o konieczności i celowości stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania dysharmonii rozwojowych - poprawy funkcji percepcyjno motorycznych i ich współdziałania. A więc przez spotkania z książką usprawnianie funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych (uwagi, percepcji, pamięci - wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
- szkolenie wolontariuszy w zakresie wiedzy o dysleksji rozwojowej oraz o prostych metod pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu (również ze specyficznymi trudnościami czyli dysleksją); zastąpienie formy "czytamy dziecku" formą "Czytamy z dzieckiem", a więc nauczenie wolontariuszy "interaktywnego czytania" (wg modelu M. Bogdanowicz "Czytanie na raty" (2002, 2004);
- aktywizacja środowiska emerytów, osób niepracujących, dysponujących czasem wolnym, środowisk pedagogicznych do czynnej działalności w środowisku lokalnym;
- integracja środowiska osób starszych i nieczynnych zawodowo oraz zachęcenie do aktywności;
- wdrażanie modelu pracy woluntarystycznej wśród lokalnej społeczności.

Projekt był realizowany przez wolontariuszy, którzy pozostawali w stałym kontakcie z koordynatorem projektu w każdej szkole. Ten zaś współpracował z głównym koordynatorem. Poniżej przedstawiono zadania głównego koordynatora projektu i koordynatorów szkolnych.

Do zadań Koordynatora Projektu należy w szczególności:
- koordynacja pracy Koordynatorów Szkolnych
- bieżąca analiza przebiegu Projektu
- organizacja spotkań szkoleniowych dla wolontariuszy oraz Koordynatorów
- prowadzenie dokumentacji z przebiegu realizacji projektu
- prowadzenie analiz dotyczących Projektu (monitoring realizacji celów oraz potrzeb uczestników i wolontariuszy wynikających z realizacji Projektu)
- bieżąca współpraca merytoryczna z autorem programu prof. dr hab. Martą Bogdanowicz

Do zadań Szkolnych Koordynatorów Programu należy w szczególności:
- przygotowanie listy dzieci do programu
- przeprowadzenie rozmów z rodzicami dzieci w celu uzyskania zgody na udział dziecka w programie
- zorganizowanie w szkole spotkania informacyjnego dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do Programu
- wspólnie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym - dobór par dziecko - wolontariusz
- organizacja i koordynacja pracy Wolontariuszy na terenie Szkoły (organizacja zajęć)
- utrzymywanie kontaktu z Koordynatorem Programu w celu bieżącego nadzoru nad przebiegiem Programu
- udział w spotkaniach szkoleniowych.

Realizacja projektu

W trakcie trwania projektu zorganizowano cztery spotkania szkoleniowo-organizacyjne na terenie YMCA oraz w Szkole Podstawowej Nr 29 na temat:
1. Organizacja programu "Czytamy razem". Metody czytania w pracy z dzieckiem dyslektycznym - prof. M. Bogdanowicz, mgr R. Czabaj (przewodnicząca PTD w Gdańsku).
2. "Neurologiczne przyczyny trudności szkolnych uczniów" - mgr E. Stoińska (pedagog, terapeuta).
3. "Dysleksja - problemy praktyczne" prof. M. Bogdanowicz. Pierwsze efekty z realizacji programu - mgr B. Ingielewicz, koordynatorzy szkolni SP 34 i SP 39 mgr M. Przyłuska i mgr E. Stoińska.
4. Ewaluacja programu pilotażowego "Czytamy razem" na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród wolontariuszy, rodziców i uczniów - mgr B. Ingielewicz, dyr. R. Daruk.

Podsumowanie efektów realizacji projektu "Czytamy razem"

W spotkaniach brali udział nauczyciele, wolontariusze, rodzice i uczniowie, którzy pozytywnie wypowiadali się o programie. Oto kilka wypowiedzi:

Opinie wolontariuszy:
1) "Zauważyłam, że czytanie sprawia mu przyjemność, nie chowa się w czasie lekcji. Bardzo się cieszy, gdy na forum klasy pytam dzieci czy widzą postępy w jego czytaniu. Z rozmów z rodzicami wiem, że jadąc ulicami często czyta reklamy, których nie zauważał wcześniej".
2) "Oboje z niecierpliwością czekaliśmy na kolejne spotkania by poznać dalsze losy bohaterów".
3) "Dorotka zachęcała do czytania młodszą siostrę i czytała dziecku sąsiadki".
4) "Bardzo dopomogły nam jednokolorowe zakładki, które wykonałam dla Magdy jako zachętę na samym początku naszych spotkań. Wodzenie palcem pod odczytywanymi wyrazami, włączanie się Magdy w mój "monolog" poprzez odczytywanie przez nią poszczególnych wyrazów w kontekście oraz całych fraz i zdań to techniki, które wypracowałyśmy w toku spotkań. Wzbogaciliśmy je wspomnieniami i anegdotami z własnego życia oraz odniesieniami do innych lektur.
5) U dziewczynki, z którą współpracuję, zauważyłam wzrost zainteresowania literaturą. Zrobiła postępy w czytaniu i stało się ono bardziej płynne, widoczna jest też większa dbałość o odpowiednią intonację. Natalka lubi nasze spotkania i zawsze chce je "odrabiać", gdy zostają odwołane. Widujemy się nadprogramowo.

Oceny rodziców:
1) Syn po roku pracy z wolontariuszką wykazuje chęć do czytania, bardziej potrafi się skupić. Popełnia mniej błędów, szybciej czyta, rzadziej przekręca wyrazy i myli litery.
2) Syn lepiej czyta, stara się dokładniej odczytywać polecenia, ma lepszą wymowę. W domu rzadko chce czytać, chyba, że jest to polecenie pani wolontariuszki, za którą bardzo przepada.
3) Wybór tytułów do czytania tj. "Mały książę", "Ania z Zielonego Wzgórza" i dalsze części potrafiły zachęcić moje dziecko do czytania wieczorami przed snem (chociaż 15 minut). Ja osobiście wiele lat temu przeczytałam wszystkie części "Ani z Zielonego Wzgórza" i miło mi było, gdy Natalka czytała mi urywki tej książki. Jeszcze raz dziękuję.

Opinie uczniów:
1) Kiedyś czytałam tylko bajki, bo książki przerażały mnie swą objętością. Obecnie przeczytałam dwie grube książki i jestem z tego dumna.
2) Lubię zajęcia z czytania ponieważ czytam razem z panią i dzieląc tekst. Dlatego nie jestem zmęczony i więcej zapamiętuję z przeczytanego tekstu. Nikt mi nie przeszkadza i nie rozprasza.
3) Wspólne czytanie książek z p. Ewą było interesujące. Pani Ewa jest dla mnie bardzo miła, wyrozumiała i cierpliwa. Jestem jej wdzięczna, ponieważ poświęciła dla mnie swój czas. To dzięki niej umiem lepiej czytać.
4) Po raz pierwszy dorosły miał czas tylko dla mnie.

Analizując wypowiedzi uczestników akcji "Czytamy Razem" można dostrzec, że efektem było nie tylko zainteresowanie czytanym tekstem książki, wdrożenie do systematycznego czytania, pokonanie bariery obawy przed "grubą książką" ale również wytworzenie więzi emocjonalnej pomiędzy dorosłym i dzieckiem. Sprzyja ona chęci pokonywania trudów związanych z opanowaniem umiejętności czytania, podejmowaniu rozmów i dyskusji nad tekstem, a więc rozwija wszechstronnie: sferę intelektualną, emocjonalną i społeczną dziecka.

Na etapie podsumowania realizacji projektu wolontariuszki Szkoły Podstawowej Nr 29 otrzymały tytuł "Przyjaciela Szkoły", a wszystkie panie biorące udział w programie "Czytamy razem", otrzymały od prof. M. Bogdanowicz książkę "Uczeń z dysleksją w szkole" (Bogdanowicz, Adryjanek 2004).

W roku szkolnym 2004/2005 włączyło się do programu 12 szkół z Gdyni, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. W roku szkolnym 2005/2006 dołączyły kolejne szkoły, jest ich obecnie 19 z terenu Polski (m.in. ze Szczecina i Łodzi)

Jak się włączyć?
W każdej szkole można zorganizować program "Czytamy Razem". W każdym srodowisku znajdą się chętni do pracy wolontarystycznej. Szczegółowe informacje otrzymać można od Koordynatora Projektu pani Beaty Ingielewicz (beata.ingielewicz@wp.pl).

WRÓĆ DO LISTY PROJEKTÓW 
 
Obozy YMCA - nasza oferta
Alians Światowy YMCA
Alians Europejski YMCA
YMCA na świecie
Inicjatywa Andrzeja Rumianowskiego, Prezesa Ogniska Miło¶ników Polskiego Jazzu ZMCh Polska YMCA w Warszawie

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA"
komunikaty            serwisowe
poleć ten serwis znajomemu